طراحی و گرافیک

یک ستاره

طراحی لوگو ۸۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی مهر ۱۵۰.۰۰۰ تومان
طراحی لوگو شامل ۲ طرح اولیه - ۲ ویرایش
۹۵۰.۰۰۰

دو ستاره

طراحی لوگو ۸۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی مهر ۱۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A4 ۳۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A5 ۳۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی لوگو شامل ۲ طرح اولیه - ۲ ویرایش
۱.۶۰.۰۰۰

سه ستاره

طراحی لوگو ۸۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی مهر ۱۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A4 ۳۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A5 ۳۰۰.۰۰۰ تومان
کارت ویزیت ۵۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی لوگو شامل ۲ طرح اولیه - ۲ ویرایش
۲.۱۰.۰۰۰

چهار ستاره

طراحی لوگو ۸۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی مهر ۱۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A4 ۳۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A5 ۳۰۰.۰۰۰ تومان
کارت ویزیت ۵۰۰.۰۰۰ تومان
لیبیل ۲۵۰.۰۰۰ تومان
پاکت نامه ۲۵۰.۰۰۰ تومان
طراحی لوگو شامل ۲ طرح اولیه - ۲ ویرایش
۲.۷۰.۰۰۰

طراحی لوگو پایه 10 موجود است

بدون انتخاب رنگ سازمانی - بدون انتخاب اشکال سازمانی - شامل مونوگرام و لوگو ترکیبی نمی شود - دو عدد اتود - سیاه و سفید 50 و 100% - خاکستری – رنگی - پالت رنگی

طراحی ست اداری 10 موجود است

کارت ویزیت - سربرگ A4 و A5

طراحی لوگو اقتصادی 10 موجود است

بدون انتخاب رنگ سازمانی - بدون انتخاب اشکال سازمانی - شامل مونوگرام و لوگو ترکیبی نمی شود - سه تا اتود - سیاه و سفید 50 و 100% - خاکستری – رنگی - پالت رنگی

طراحی لوگو بیزینس 10 موجود است

- انتخاب رنگ سازمانی - انتخاب اشکال سازمانی - نامحدود در انتخاب نوع لوگو - 5 تا موکاپ - SVG – jpg – png در سه سایز - سیاه و سفید 50 و 100% - خاکستری و رنگی - پالت رنگی -پترن سازمانی - کارت ویزیت

سربرگ A4 دو رو

سربرگ A4 دو رو

کارت ویزیت

کارت ویزیت

سربرگ A4 یک رو

سربرگ A4 یک رو

سربرگ A۵ یک رو

سربرگ A۵ یک رو

سربرگ A۵ دو رو

سربرگ A۵ دو رو