سامانه پیامکی ویرا پیامک

با ویرا پیامک ارزان تبلیغ کن - ViraPayamak.ir

پایه

سالانه
ارسال پیامک به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک حاوی لینک
وب سرویس ارسال OTP
دفترچه تلفن مخاطبین
اپلیکیشن اندروید رایگان
ارسال پیامک BTS
ارسال رده سنی و جنسیت
ارسال پیامک از روی نقشه
بانک شماره مشاغل رایگان
نظرسنجی و مسابقه
کدخوان و گارانتی چک
۱ خط اختصاصی

شرکتی

سالانه
ارسال پیامک به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک حاوی لینک
وب سرویس ارسال OTP
دفترچه تلفن مخاطبین
اپلیکیشن اندروید رایگان
ارسال پیامک BTS
ارسال رده سنی و جنسیت
ارسال پیامک از روی نقشه
بانک شماره مشاغل رایگان
نظرسنجی و مسابقه
کدخوان و گارانتی چک
۱ خط اختصاصی
تعرفه پایه ارسال ۶۲ تومان

اقتصادی

سالانه
ارسال پیامک به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک حاوی لینک
وب سرویس ارسال OTP
دفترچه تلفن مخاطبین
اپلیکیشن اندروید رایگان
ارسال پیامک BTS
ارسال رده سنی و جنسیت
ارسال پیامک از روی نقشه
بانک شماره مشاغل رایگان
نظرسنجی و مسابقه
کدخوان و گارانتی چک
۱ خط اختصاصی
تعرفه پایه ارسال ۶۰ تومان

ویژه

سالانه
ارسال پیامک به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک حاوی لینک
وب سرویس ارسال OTP
دفترچه تلفن مخاطبین
اپلیکیشن اندروید رایگان
ارسال پیامک BTS
ارسال رده سنی و جنسیت
ارسال پیامک از روی نقشه
بانک شماره مشاغل رایگان
نظرسنجی و مسابقه
کدخوان و گارانتی چک
۱ خط اختصاصی
تعرفه ارسال پایه ۵۸ تومان