تبلیغات گوگل

شارژ اکانت ۵۰ دلار 0 Tilgængelig

فقط شارژ حساب کاربری

شارژ اکانت ۷۵ دلار 0 Tilgængelig

فقط شارژ

شارژ اکانت ۱۰۰ دلار 0 Tilgængelig

فقط شارژ حساب کاربری

شارژ اکانت ۲۰۰ دلار 0 Tilgængelig

فقط شارژ حساب کاربری

تبلیغات ۲ هفته ای - ۲ کلمه کلیدی 0 Tilgængelig

محدود به ۲ عبارت کلیدی
پایین صفحه گوگل
مدیریت تخصصی کمپ و اگهی و کلمات
نمایش در تمام دیوایس ها
نمایش در کل دنیا
بدون محدودیت کلیک
ارائه گزارش کلیک ها و نمایش ها
افزایش ترافیک سایت
ساعات نمایش از ۸ الی ۱۸ روزهای کاری

تبلیغات ۱ ماهه محدود - ۲ کلیمه کلیدی 0 Tilgængelig

محدود به ۲ عبارت کلیدی
پایین صفحه گوگل
مدیریت تخصصی کمپ و اگهی و کلمات
نمایش در تمام دیوایس ها
نمایش در کل دنیا
بدون محدودیت کلیک
ارائه گزارش کلیک ها و نمایش ها
افزایش ترافیک سایت
ساعات نمایش از ۸ الی ۱۸ روزهای کاری

تبلیغات ۱ ماه شبانه روز - دو کلمه کلیدی 0 Tilgængelig

محدود به ۲ عبارت کلیدی
پایین صفحه گوگل
مدیریت تخصصی کمپ و اگهی و کلمات
نمایش در تمام دیوایس ها
نمایش در کل دنیا
بدون محدودیت کلیک
ارائه گزارش کلیک ها و نمایش ها
افزایش ترافیک سایت
ساعات به صورت ۲۴ ساعته میباشد